ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
31 พ.ค. 64 จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
31 พ.ค. 64 จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
จัดทำเครื่องมือประกันคุรภาพภายใน
28 พ.ค. 64 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564
ครูทุกท่าน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564 ทุกกลุ่มสาระวิชา
28 พ.ค. 64 ส่งโครงการต่า่ง่ ๆ ของโรงเรียน
27 พ.ค. 64 ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563
ครูทุกท่าน ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ทุกกลุ่มสาระวิชา
20 พ.ค. 64 ถึง 24 พ.ค. 64 จัดทำโครงการของโรงเรียน
คุณครูทุกท่าน จัดทำโครงการของโรงเรียน ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
19 พ.ค. 64 ถึง 20 พ.ค. 64 อัพโหลดสื่อการสอนขึ้นเว็บไซท์โรงเรียน พร้อมทำรูปเล่มสำหรับเปิดภาคเรียน
คุณครูทุกท่านที่ทำสื่อการสอนเสร็จแล้ว อัพโหลดสื่อการสอนขึ้นเว็บไซท์โรงเรียน พร้อมทำรูปเล่มสำหรับเปิดภาคเรียน
14 พ.ค. 64 ถึง 19 พ.ค. 64 จัดทำสื่อการสอน
คุณครูทุกท่านจัดทำสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อเตรียมการเรียนการสอนในวันเปิดเรียน