ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 
โรงเรียนวัดยายร่ม แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนวัดยายร่ม