คณะผู้บริหาร

นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิตินารถ อินฤดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 024271220
อีเมล์ : n_ic10@hotmail.com