เครื่องแบบนักเรียน
ชุดนักเรียนอนุบาล
ชุดนักเรียน ป.1-ป.6
ชุดนักเรียน ม.1-ม.3
ชุดพละ อนุบาล
ชุดพละ ป.1-ม.3
ชุด Sport Day ป.1-ม.3
ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1
ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2-ป.3
ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4-ป.6
ชุดผ้าใทย (ใส่วันศุกร์) ช้นอนุบาล
ชุดผ้าใทย (ใส่วันศุกร์) ช้น ป.1-ป.3
ชุดผ้าใทย (ใส่วันศุกร์) ช้น ป.4-ป.6
ชุดผ้าใทย (ใส่วันศุกร์) ช้น ม.1-ม.3