แนะแนวการศึกษา

นายธชานนท์ จรูญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแนะแนวการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3