กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมโนมาศ ไกรเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายปริญญา เพชรา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสราวุท นุชผดุง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเบญจรงค์ เทพทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวรวรรณ เหวียนระวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1