กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมโนมาศ ไกรเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายปริญญา เพชรา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสราวุท นุชผดุง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : sarawutnu2514@gmail.com

นางสาวเบญจรงค์ เทพทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0924586235
อีเมล์ : wizardray@hotmail.com

นางวรวรรณ เหวียนระวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : va.ra@hotmail.com