พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันอย่างมีความสุข
3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
8. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้
9. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรม รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
 
เป้าหมาย
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. นักเรียนมีทักษะการจัดการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กลางของประเทศ
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
5. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
6. นักเรียนปฏิบัติตนตามวิธีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
7. นักเรียนเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์