พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
          พันธกิจ (Mission)
          ๑.พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
          ๒.เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ๓. พัฒนาคุณภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เป็นคนเก่ง และดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนในทุกเรื่อง ให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          ๔. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
          ๕. พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
          ๖. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ๗. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
          ๘. ส่งเสริมสนับสนุนครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๙. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 
เป้าหมาย
เป้าหมาย (Goals)
          ๑.โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
          ๒.เด็กและนักเรียนมีศักยภาพอย่างสมดุลทั้งเรียนความรู้ เรียนความดี และเรียนทำงานเป็น
มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีวิถีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นคนเก่ง และดี มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          ๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีเครือข่ายร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชน
          ๕. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย
          ๖. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
          ๗. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ ทันสมัยสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
          ๘. ครูมีทักษะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๙. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา