กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมลพรรณ อินทร์สวัสดิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมลิวัลย์ บุญล้น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปราณี แจ่มใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2