กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมลพรรณ อินทร์สวัสดิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0983691292
อีเมล์ : pimonpun9@gmail.com

นางสาวมลิวัลย์ บุญล้น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0946926919
อีเมล์ : maliwanboonlon4@gmail.com

นางสาวปราณี แจ่มใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0874074668
อีเมล์ : Praneenong16@gmail.com

ว่าที่ร.ต.หญิงสุพรรษา ช่อพิพฤกษ์
ครูผู้ช่วย