ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมาก จันสุทธิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2477-2480
ชื่อ-นามสกุล : นายมาก พูลเกิด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2480-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ โสภี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ คล้ายแดง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2497-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เพียรพานิช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายเกณฑ์ ทองสา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สระทองคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภิศ สำราญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บุญพยนต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2533
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา สุขรมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2539
ชื่อ-นามสกุล : นางโฉมสุดา อรรถกามานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรุงสุคนธ์ ภู่ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายศัลลกรัย ผ่องอักษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2545
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงหทัย เปลี่ยนดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เมฆธารา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ พุทธวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางบงกช หมีน้ำเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องพรรณ พลเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสวัล เชื้อพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาวดี ศรีศิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน