ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชัน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 21 10 31  
อนุบาล 2 32 20 52  
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 32 13 45  
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 31 33 64  
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 25 26 51  
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 27 36 63  
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 29 31 60  
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 42 30 72  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 37 21 58  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 46 22 68  
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 36 19 55  
รวม 358 261 619  

ข้อมูลจำนวนนักเรียน   ณ 8 มิถุนายน 2563