กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิยะดา ดอนแก้วภู่
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุวิทย์ เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ