กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิยะดา ดอนแก้วภู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุวิทย์ เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัฒฐพงษ์ โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ