พนักงานสถานที่และคนสวน

นายสมบุญ แก่นทอง
พนักงานสถานที่

นางอรพิน เปรมใจผ่อง
พนักงานสถานที่

นายอนุชาติ ทองศรี
พนักงานสถานที่

นายสุเมธ เปรมใจผ่อง
พนักงานสถานที่

นายสุรชัย หนูเทศ
คนสวน