กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนิตยา สัมพันธารักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0891113931
อีเมล์ : rookmoo_@hotmail.com

นางพจนีย์ ทองยอดเกรื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0898279489
อีเมล์ : jumpoj@gmail.com

นางสาวสำเนียง ทบแป
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0633969661
อีเมล์ : samniangth@gmail.com