กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิตยา สัมพันธารักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพจนีย์ ทองยอดเกรื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสำเนียง ทบแป
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2