กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทรวรรณ สุขพร้อม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรจิตร กุลพันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิตติมา มันช่อ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสังข์วาลย์ ดำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเพ็ชรพลอย อิ่มศิลป์
ครูผู้ช่วย