กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัทรวรรณ สุขพร้อม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0983659641
อีเมล์ : krookae21@gmail.com

นางสาวพรจิตร กุลพันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิตติมา มันช่อ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0821589491
อีเมล์ : kittimamancho@gmail.com

นางสาวสังข์วาลย์ ดำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0929184901

นางสาวเพ็ชรพลอย อิ่มศิลป์
ครูผู้ช่วย