กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีระพล อริยธนากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวิรัตน์ พสุนนท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวิชาญ เฉียบสมุทร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนวภัสน์ ปลิงกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ