กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีระพล อริยธนากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวิรัตน์ พสุนนท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 024271220
อีเมล์ : wirus.8139@gmail.com

นายวิชาญ เฉียบสมุทร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0909798484
อีเมล์ : vcheab2561@gmail.com

นางสาวนวภัสน์ ปลิงกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0935364295
อีเมล์ : martycute66@gmail.com