คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพรรณีย์ รับสมบัติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0618964566

นางอมฤตยา สวนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0868899490
อีเมล์ : amrmarittaya@gmail.com

ดร.วรัญชลี รอตเรือง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวลำเพย สอาดเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0992194578

นางสาวณัฎฐวดี ภู่เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0991971313
อีเมล์ : N๊utthawadeephu@gmail.com