ปฐมวัย

นางสาวพรรณีย์ รับสมบัติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอมฤติยา สวนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรัญชลี รอตเรือง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวแพรวขวัญ คนยืน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวลำเพย สอาดเอี่ยม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวณัฎฐวดี ภู่เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2