วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพ
ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ธำรงความเป็นไทย
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาสู่สากล


ปรัชญา

ความรู้เป็นรากฐานของชีวิต