วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดยายร่ม มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมพัฒนาให้ผู้เรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะวิชาการ ชำนาญทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์ตัวตนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ผลิตพลเมืองดี มีความสุข มุ่งทำประโยชน์ในฐานะพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

ปรัชญา

ความรู้เป็นรากฐานของชีวิต

อุดมการณ์ (Motto)
Be The Best of Yourself”
ทุกคนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการและดีที่สุดในแบบของตัวเอง