เจ้าพนักงานธุรการและการเงิน

นางสาวอัมรา โมฆรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการและการเงิน