กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภารัตน์ อาธิตั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายจรูญ น้อยแก้ว
ครูชำนาญการ