กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภารัตน์ อาทิตั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายจรูญ น้อยแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวกมลอร เดชประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางเลิศลักขณา จันทะมอญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1