กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภารัตน์ อาธิตั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0957400131
อีเมล์ : toya2515@gmail.com

นายจรูญ น้อยแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชวรา ศรีรักษา
ครูผู้ช่วย