กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรทิพย์ สังข์เจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายณัฏฐากร อบอุ่น
ครูผู้ช่วย