คณะผู้บริหาร

นางสาวสวัล เชื้อพรหม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิตินารถ อินฤดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา