คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาภรณ์ เทพรักษา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา