ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน" วันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ  "การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน"   วันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 

นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ วิทยากร นักวิชาการอิสระ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ท่านผอ.สวัล เชื้อพรหม กล่าวเปิดการอบรม
รองฯนิตินารถ อินฤดี แนะนำประวัติท่านวิทยากร
ครูปรมมือต้อนรับวิทยาการ
ฟังการบรรยายด้วยความตั้งใจ
คุณครูฟังการบรรยายและบันทึกข้อแนะนำจากวิทยากร
ตัวแทนคณะครู กล่าวขอบคุณวิทยากร
ถ่ายภาพร่วมกัน หลังสิ้นสุดการอบรมฯ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,21:42   อ่าน 82 ครั้ง